પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

 
અં. નં. તાલુકાનું નામ વષૅ વરસાદના દિવસ વરસાદ મી.મી.
ખાનપુર ૨૦૦૬-૦૭ ૫૨ ૧૦૨૦
કડાણા ૨૦૦૬-૦૭ ૫૪ ૧૯૦૯
સંતરામપુર ૨૦૦૬-૦૭ ૫૨ ૧૫૨૦
લુણાવાડા ૨૦૦૬-૦૭ ૩૫ ૧૯૩૫
શહેરા ૨૦૦૬-૦૭ ૫૪ ૮૮૮
મોરવા(હ) ૨૦૦૬-૦૭ ૬૦ ૨૩૧૬
ગોધરા ૨૦૦૬-૦૭ ૩૮ ૯૦૨
કાલોલ ૨૦૦૬-૦૭ ૫૬ ૯૮૭
ઘોંઘબા ૨૦૦૬-૦૭ ૫૬ ૧૫૭૦
૧૦ હાલોલ ૨૦૦૬-૦૭ ૫૦ ૧૪૪૮
૧૧ જાંબુઘોડા ૨૦૦૬-૦૭ ૬૦ ૧૯૦૭