પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

અં. નં.તાલુકાનું નામવષૅવરસાદ મી.મી.
ગોધરા૨૦૧૬-૧૭૯૧૧
કાલોલ૨૦૧૬-૧૭૭૪૫
હાલોલ૨૦૧૬-૧૭૮૨૮
જાંબુઘોડા૨૦૧૬-૧૭૮૯૪
ઘોઘંબા૨૦૧૬-૧૭૭૮૦
શહેરા૨૦૧૬-૧૭૧૧૦૫
મોરવા(હ)૨૦૧૬-૧૭૯૭૬
 કુલ ૬૨૩૯