પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસૂલ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ :મહેસૂલ શાખા
શાખાનું સરનામું :જિલ્લા પંચાયત કચેરી ,પંચમહાલ ગોધરા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :શ્રી આર.કે.રાજન (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી મહેસુલ)
ફોન નંબર:૦ર૬૭ર -૨૫૩૩૫૨
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૦૧૮૦૩૦
ફેકસ નંબર :૦ર૬૭ર -૨૫૩૩૫૦
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૨૬
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.
નં.
વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી આર.કે.રાજન (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ)નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી મહેસુલ ૦ર૬૭ર -૨૫૩૩૫૨- ૭૫૬૭૦૧૮૦૩૦-