પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું

જીલ્લા પંચાયત પંચમહાલ. ગોધરા. સીવીલ લાઇન્સ રોડ, ગોધરા.

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

શ્રી જે.એન.વર્મા, નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, મહેકમ

ફોન નંબર૦ર૬૭ર -૨૫૩૩૫૨
મોબાઇલ નંબર-
ફેકસ નંબર -
ઇન્ટર કોમ નંબર ૨૨૪

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી જે.એન.વર્મા

ઇચા. ચીટનીશ કમ
તા.વિ.અધિ.શ્રી
જમીન(દબાણ)

જી.પંચા.પંચ. ગોધરા
૦ર૬૭ર - ૨૫૩૩૫૨- --