પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાકર્મચારીઓ ની નિવૃત્તિ

કર્મચારીઓ ની નિવૃત્તિ

 
વર્ષ ના.ચીટનીશ સી,કલાર્ક કુલ
૨૦૦૬  ૦૬ ૦૪     ૧૧
૨૦૦૭  ૦૩ ૦૧ ૦૪