પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાકર્મચારીઓ ની નિમણૂંક

કર્મચારીઓ ની નિમણૂંક

 
સને ૨૦૦૪માં ૪૦ ત.ક.મંત્રીશ્રીને ભરતી માટે જાહેરાત આપતાં ૩૪ જગ્યાઓ માટે પંચાયત સહાયક તરીકે નિમણૂંક આપવામાં આવી હતી. જ્યારે ૨૦૦૭માં ૪૧ જગ્યાઓ માટે ૩૪ ઉમેદવારની નિમણૂંક આપવામાં આવેલ હતી.

સને ૨૦૦૪ વર્ષમાં રહેમરાહે નિમણૂંક દ્વારા સરકારશ્રી તરફથી ૫૫ ઉમેદવારોને તલાટી કમ મંત્રી તરીકે નિમણૂંક આપેલ છે.જ્યારે ૨૦૦૭-૦૮માં બે ઉમેદવારોને જુ. કલાર્કને કચેરી સહાયક તરીકે નિમણૂંક આપવામાં આવે છે.