પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાબઢતી

બઢતી

 
સને ૨૦૦૬માં સી. કલાર્કમાંથી ના.ચીટનીશમાં ૧૨ કર્મચારીઓને અગ્રેઇન ધ પોસ્ટ તરીકે કામગીરી આપવામાં આવેલ છે.

વર્ષ ૨૦૦૭માં જુ.કલાર્કમાંથી ૧૦ કર્મચારીઓ સી.કલાર્ક તરીકે અગેઇન ધ પોસ્ટ તરીકે બઢતી આપવામાં આવે છે.જ્યારે વર્ષ ૨૦૦૮માં જુ. કલાર્ક અગેઇન ધી પોસ્ટ થી ૧૮ કર્મચારીઓ સી.કલાર્ક બઢતી આપવામાં આવેલ છે. તથા ગ્રામસેવક-સ.ઇ.માંથી તાલુકા પંચાયત અધિકારી તરીકે ૩ અગેઇન ધ પોસ્ટ તરીકે બઢતી આપવામાં આવેલ છે. ત.ક.મંત્રીમાંથી સર્કલ ઇન્સ્પેકટરમાં અગેઇન ધી પોસ્ટ આપવામાં આવેલ છે.