પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ કુટુંબ કલ્યાણ શાખાસ્લાઇડ શો

સ્લાઇડ શો

 
  પરિવાર નિયોજન શા માટે જરુરી છે અને તેને લગતી સુવિધાઓ કયાં ઉપલબ્ધ છે વગેરે જેવી માહિતી સિનેમા ધરો માં સ્લાઇડ શો ધ્વારા પુરી પાડવામાં આવે છે. તેમજ ડોકયુમેન્ટરી ફિલ્મ બતાવવામાં આવે છે. હાલમાં દેશમાં ટીવીનું ચલણ ધણું વધ્યું હોય પ્રાદેશકિ ચેનલો ઉપર પણ આના માટે સ્લાઇડ શો, ડોકયુમેન્ટરી ફિલ્મ અને નાના કાર્યક્રમો બતાવવામાં આવે છે. રંગલા જેવું પાત્ર નાની અમથી વાતથી આ બાબતે દાણું બધું કહી જાય છે.