પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ કુટુંબ કલ્યાણ શાખાસાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો

 
અ.નં.  તાલુકાનું નામ  સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું નામ
ચિરંજીવી, કુટુંબ કલ્યાણ પોલિયો એડોલેશન હેલ્થ,નિરોગી બાળ બેટી બચાવોને લગતા.
તારીખ  સમય 
ગોધરા  ભવાઈ, નાટક, ડાયરો, ટી.વી. શો  પ્રોગ્રામની સુસંગત તારીખે તથા માસમાં યોજવામાં આવે છે.  સવારે ૧૦ થી ૧ર સાંજના ૪ થી ૬ અને રાત્રિના ૮ થી ૧૦ દરમિયાન યોજવામાં આવે છે. 
૨  હાલોલ  !!
૩  કાલોલ  !!
૪  જાંબુઘોડા  !!
શહેરા  !!
૬  મોરવા (હ)  !!
૭  લુણાવાડા  !!
૮  સંતરામપુર  !!
કડાણા  !!
૧૦  ખાનપુર  !!
૧૧ ઘોઘંબા  !!
`