પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામકુટુંબ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું બ્લોક નં.૫, કુટુંબ કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,પંચમહાલ - ગોધરા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર.પી.કટારા , મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી,
ફોન નંબર૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૬૯
મોબાઇલ નંબર-
ફેકસ નંબર ૦ર૬૭ર-ર૫૦૬૬૮
ઇન્ટર કોમ નંબર -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી આર.પી.કટારાવહીવટી અધિકારી કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૬૯૦ર૬૭ર-ર૫૦૬૬૮ -