પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ કુટુંબ કલ્યાણ શાખાજૂથ પ્રચાર

જૂથ પ્રચાર

 
  શૈક્ષણિક પ્રવ્રુત્તિ જેવો જ આ પણ એક મહત્વનો કાર્યક્રમ છે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગામના, તાલુકાના, જીલ્લાના અને રાજયના મહાનુભાવો તથા મોટા મોટા તબીબોને સાથે રાખી આવી જૂથ પ્રચારનું આયોજન કરવામાં આવે છે જેમાં પણ પ્રચાર ધ્વારા પરિવાર નિયોજન કેટલું જરુરી છે અને તેના માટે શું શું કરવું જોઇએ. તે માટે લોકોને પુરતી જાણકારી આપવામાં આવે છે. તેમજ તે માટે જરુરી સહાય, તેમજ સામગ્રી પુરી પાડવામાં આવે છે.