પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખા   સિંચાઈ

સિંચાઈ

 
અ.નં.  તાલુકાનુ નામ  નહેરની લંબાઈ  પાતાળ કુવા  ફકત સિચાઈ ના કુવા 
સરકારી  ખાનગી  સરકારી  ખાનગી  સરકારી  ખાનગી 
પાકા  કાચા  પાકા  કાચા 
ધોધંબા  ૭૫ ૮૫ ૧૦૧૦
ર  સંતરામપુર  ૫૫૫૪
કડાણા  ૧ર૪૦ 
શહેરા  ૩૭ પ૭૧ર 
લુણાવાડા  ર૯૭૬ 
હાલોલ 
ખાનપુર  ૧૭૦૭
મોરવા  ૫૦૮૧
કાલોલ  ૮૬ ૧૩૬૫
૧૦ ગોધરા  ૮૫ ૧૦૧૦
૧૧ જાબુંધોડા