પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામુખેતીવાડી શાખા, જિલ્લા પંચાયત, ગોધરા.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી એમ. કે.ડાભી( ઇન્ચાર્જ) , જીલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબર૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૭૧ , ૨૫૩૩૧૩
ફેકસ નંબર૦ર૬૭ર- ર૫૩૩૭૧

શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ
શ્રી એમ. કે.ડાભીજીલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૭૧ , ૨૫૩૩૧૩ ૦ર૬૭ર- ર૫૩૩૭૧ ૯૭૨૭૭૧૧૬૮૧