પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખા   પાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

 
અ.નં.  પાકનું નામ  વાવેતરવિસ્તાર (૦૦હેકટરમાં)  ઉત્પાદન (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં)  ઉત્પાદન હેકટર દીઠ
(કિ.ગ્રામ) 
ડાંગર  ૮૬૬૮૦ ૩૪૬૭૨૦ ૪૦૦૦
ર  મકાઈ  ૧૨૧૦૪૦ ૪૮૪૧૬૦ ૪૦૦૦
તુવર  ૩૧૪૫૫ ૪૭૧૮૨ ૧૫૦૦
મગ  ૮૭૧ ૧૦૪૫ ૧૨૦૦
અડદ  ૨૫૩૩ ૩૦૪૦ ૧૨૦૦
દિવેલા  ૨૨૮૦ ૫૭૦૦ ૨૫૦૦
ધંઉ  ૩૫૮૮૫ ૧૪૩૫૪૦ ૪૦૦૦
ચણા  ૧૬૩૨૫ ૨૬૧૨૦ ૧૬૦૦
વાલ  ૧૨૮૫ ૧૫૪૨ ૧૨૦૦
૧૦ તલ  ૪૧૦ ૧૬૪ ૪૦૦
૧૧ સોયાબીન  ૩૫ ૪૨ ૧૨૦૦
૧ર  સુર્યમુખી  ૧૫૦ ૨૨૫ ૧૫૦૦
૧૩ બાજરી  ૨૦૮૦ ૬૨૪૦ ૩૦૦૦