પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખા શાખાની કામગીરીઃ

શાખાની કામગીરીઃ

 
જિલ્લા પંચાયતના આવક-ખર્ચના હિસાબો નિભાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. જિલ્લા પંચાયત કચેરીની વિવિઘ શાખાઓમાંથી રજુથતા બીલોના ચુકવણા કરવા પંચાયત કર્મચારીઓના જી.પી.ફંડના હિસાબો નિભાવવા અને ઉપાડ બીલો ના ચુકવણા કરવા. વાહન લોન / મકાનલોન મંજુર કરી ચુકવણું કરવાની અને વસુલાતના હિસાબો નિભાવવાની કામગીરી કરવી.જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી તરફથી નાણાકીય બાબતોમાં માગવામાં આવતા અભિપ્રાય આપવામાં આવે છે.