પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામહિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુહિસાબી અઘિકારીશ્રી ,જિલ્લા પંચાયત પંચમહાલ ગોઘરા, સિવીલ લાઈન રોડ - ૩૮૯૦૦૧
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી પી.એમ.વસાવા (ઇન્ચાર્જ), હિસાબી અઘિકારીશ્રી ,જિલ્લા પંચાયત પંચમહાલ
ફોન નંબરર૬૭ર-૨૫૩૩૬૩
ફેકસ નંબર-
ઈન્ટર કોમ નંબર-

શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મો.નંબર
શ્રી પી.એમ.વસાવા (ઇન્ચાર્જ)હિસાબી અધિકારીશ્રી, (૦ર૬૭ર) ૨૫૩૩૬૩૯૪૨૮૪૪૩૫૫૩