પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામહિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુહિસાબી અઘિકારીશ્રી ,જિલ્લા પંચાયત પંચમહાલ ગોઘરા, સિવીલ લાઈન રોડ - ૩૮૯૦૦૧
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી બી.સી.રાણા, હિસાબી અઘિકારીશ્રી ,જિલ્લા પંચાયત પંચમહાલ
ફોન નંબરર૬૭ર-ર૫૩૩૬૩
ફેકસ નંબર-
ઈન્ટર કોમ નંબરરર૭
શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મો.નંબર
શ્રી બી.સી.રાણાહિસાબી અધિકારીશ્રી, ૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૬૩ -
શ્રી એસ.એસ.પટેલ (ઇ.ચા.)હિસાબી અધિકારીશ્રી, ૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૭૫-