પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામબાંઘકામ શાખા
શાખાનું સરનામુસિવિલ લાઈન્સ, રેડક્રોસ ભવનની પાછળ, ગોધરા. જી.પંચમહાલ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી સી.એન.રાઠવા, કાર્યપાલક ઈજનેર બાંધકામ
ફોન નંબર૦ર૬૭ર-રપ૩૩૮૧, રપ૩૩૮ર, રપ૩૩૮૩, રપ૩૩૮૪
ફેકસ નંબર૦ર૬૭ર-રપ૩૩૮ર

શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં.નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસનંબરમોબાઇલ
શ્રી સી. એન. રાઠવાકાર્યપાલક ઈજનેર બાંધકામ૦ર૬૭ર-રપ૩૩૮૧૦ર૬૭ર-રપ૩૩૮ર૯૫૩૭૨૭૪૫૩૫