પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત,પંચમહાલ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા.એમ.એન.શેઠ( ઇન્ચાર્જ), જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦ર૬૭ર - ર૫૩૩૫૭
મોબાઇલ નંબર૮૨૩૮૧૬૮૮૩૬
ફેકસ નંબર પી.પી. ૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૭૩
ઇન્ટર કોમ નંબર ૩૫૫

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
ર્ડા.એમ.એન.શેઠ( ઇન્ચાર્જ)જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૫૭૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૫૭૮૨૩૮૧૬૮૮૩૬