પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાઆયુર્વેદ તબીબી અધિકારી

આયુર્વેદ તબીબી અધિકારી જિલ્લા પંચાયત પંચમહાલ - ગોધરા

 
અ.નં  મેડીકલ ઓફિસરશ્રીનું નામ  ફરજનું સ્થળ  તાલુકો  મોબાઈલ નંબર 
ર્ડા.એસ.એસ લાંબા (ઇચા) ગોદલી  ઘોઘંબા  ૯૮૯૮૨૩૭૬૫૮
ર  ર્ડા.બી.જે.૫ટેલ  ચાટકાબેલી  લુણાવાડા  ૯૮૨૪૫૫૫૬૦૧
ર્ડા.એ.એફ.૫રમાર  છાનતલાવડી  હાલોલ  ૦૨૬૭૬-૨૨૩૮૨૪
ર્ડા.એસ.એસ.લામ્બા  ધાણીત્રા  ગોધરા  ૦૨૬૭૨-૨૪૩૨૫૬
ર્ડા.કિન્નરી ઉદેસિંહ રોઝ  હાડોડ  લુણાવાડા  ૯૯૨૫૦૧૧૫૪૧
ર્ડા.આશિષ જશવંતકુમાર સેલોત  ગોધર(૫)  સંતરામપુર  ૯૪૨૭૦૫૦૫૫૩
ર્ડા.ધવલ શૈલેન્દ્રકુમાર દવે  અડાદરા  કાલોલ  ૯૯૨૪૮૬૭૫૯૯
ર્ડા.વિણાબેન દિનેશભાઈ મોલીયા  રાબોડ  કાલોલ  ૯૯૦૪૯૫૮૭૬૬
ર્ડા.જિજ્ઞા સુરેન્દ્રભાઈ શાહ  કરોલી  કાલોલ  ૯૯૨૪૯૨૪૩૧૦
૧૦ ર્ડા.મહિપાલ કેસરીસિંહ સોલંકી  તરખંડા  હાલોલ  ૯૯૦૪૧૫૧૩૧૫
૧૧ ર્ડા.જીરાકબેન ભરતભાઈ ઓઝા  ગોલ્લાવ  ગોધરા  ૯૮૯૮૦૬૪૦૪૮
૧ર  ર્ડા.નિલેષકુમાર મસુરભાઈ ડામોર  બાબરોલ  સંતરામપુર  ૯૯૨૪૫૭૩૬૯૯
૧૩ ર્ડા.શ્વેતા વ્રજલાલ ૫ટેલ  શનિયાડા  ધોધંબા  ૯૯૭૯૭૭૩૯૧૫
૧૪ ર્ડા.મોના મહેન્દ્રભાઈ ગુપ્તા  ઢીંકવા  હાલોલ  ૯૭૨૩૮૨૨૦૩૩ ૯૮૭૯૫૬૮૫૨૫
૧૫ ર્ડા.દિપા ઈન્દુલાલ મહેતા  સાજોરા  ધોધંબા  ૯૮૨૫૬૧૧૭૦૬