પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાતબીબી અધિકારીઓ

તબીબી અધિકારીઓ

 
અ.નં.  તબીબી અધિકારીનું નામ  આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ  શેના નિષ્ણાંત ?  સરનામુ  ફોન નંબર (ઓ) (ઘર)  ઈ-મેલ 
1 - ગોધરા બ્લોક  - - ૦૨૬૭૨-૨૪૯૯૦૫  -
ડો.હર્ષદ રાઠોડ
ડો.વેધ માછી દિલિ૫કુમાર રાવજીભાઈ 
મહેલોલ  એમ.બી.બી.એસ.  પ્રા.આ.કે. મહેલોલ  ૦૨૬૭૨-૨૮૩૧૩૯  -
વેધ હિમાંશુ જે. ૫ટેલ  કલ્યાણા  બી.એચ.એમ.એસ.  પ્રા.આ.કે. કલ્યાણા  ૦૨૬૭૨-૨૮૭૬૦૩  -
વેધ ગોસાઈ નિલાબેન કૈલાશગર  નદીસર  બી.એચ.એમ.એસ.  પ્રા.આ.કે. નદીસર  ૦૨૬૭૨-૨૮૫૩૪૨  -
વેધ ૫ટેલ મીના નારણભાઈ  ટીંબાગામ  બી.એચ.એમ.એસ.  પ્રા.આ.કે. ટીંબાગામ  ૦૨૬૭૨-૨૮૧૫૮૬  -
ડો. શોભના મુનીયા  છારીયા  બી.એચ.એમ.એસ.  પ્રા.આ.કે. છારીયા  ૦૨૬૭૨-૨૪૫૩૧૫  -
ડો. આઈ.ડી.મકવાણા  સાંપા  એમ.બી.બી.એસ.  પ્રા.આ.કે. સાંપા  ૦૨૬૭૨-૨૭૦૨૦૧  -
વેધ રાજભોઈ શિલ્પાબેન એન.  ભામૈયા  બી.એચ.એમ.એસ.  પ્રા.આ.કે.
ભામૈયા 
૦૨૬૭૨-૨૨૨૪૪૬  -
ડો. સુભાષ સિંહા  કેવડીયા  એમ.બી.બી.એસ.  પ્રા.આ.કે. કેવડીયા  ૦૨૬૭૨-૨૭૨૬૧૦  -
૧૦ - મોરવા(હ) બ્લોક  - - ૦૨૬૭૨-૨૮૪૮૩૫  -
 
  આગળ જુઓ