પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાતબીબી અધિકારીઓ

તબીબી અધિકારીઓ

અ.નં. તબીબી અધિકારીનું નામ આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ શેના નિષ્ણાંત ? સરનામુ ફોન નંબર (ઓ) (ઘર) 
1ડો.તાવિયાડઅશ્વિન કાળુભાઈઘોઘંબા એમ.બી.બી.એસ.તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ ઘોઘંબા ૭૫૬૭૮૯૩૬૭૪
ડૉ.ગૌતમ ચૌધરીબાકરોલએમ.બી.બી.એસ.પ્રા.આ.કે. બાકરોલ૭૫૬૭૮૯૩૬૮૧
ડૉ. ઇકબાલ જારગલફરોડઆયુષપ્રા.આ.કે. ફરોડ૭૫૬૭૮૯૩૬૭૯

ડૉ. અશ્વિન એન રાઠવાગમાનીએમ.બી.બી.એસ.પ્રા.આ.કે. ગમાની૭૫૬૭૮૯૩૬૮૫
ડૉ. દીપક કે. યાદવગુંદીઆયુષપ્રા.આ.કે. ગુંદી૮૭૩૩૯૭૫૮૩૮
ડૉ.વર્ષા પરમાર કાનપુરઆયુષપ્રા.આ.કે.ગકાનપુર૭૫૬૭૮૯૩૬૮૨

માલુ
પ્રા.આ.કે. માલુ
ડૉ.ચિરાગ રાણાપાધોરાઆયુષપ્રા.આ.કે.પાધોરા૮૧૪૦૫૧૩૫૯૯
ડૉ. રામપ્રસાદ પી.સિંગ ડૉ. કલ્પિત જે.સક્સેનારીંછવાણીએમ.બી.બી.એસ આયુષ પ્રા.આ.કે.રીંછવાણી
૭૫૬૭૮૯૩૬૮૪
૯૮૨૫૮૨૧૫૬૨
ડૉ.હિરેન પ્રજાપતિ સીમલીયાઆયુષ
(વનબંધુ )
પ્રા.આ.કે. સીમલીયા૭૫૬૭૮૯૩૪૭૭
૧૦ડૉ.હિરેન એચ.પટેલ ડૉ.જાતિન પ્રજાપતિ વાવકુંડલી એમ.બી.બી.એસ આયુષ
(વનબંધુ)
પ્રા.આ.કે. વાવકુંડલી ૭૫૬૭૮૯૩૬૮૬
૭૫૬૭૮૯૪૧૩૪
૧૧ડૉ.જયોતિકાબેન આર પટેલ રણજીતનગર એમ.બી.બી.એસ
પ્રા.આ.કે. રણજીતનગર ૭૫૬૭૮૯૩૬૮૦
આગળ જુઓ