પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાશાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ

શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ

 
  ખાસ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ ર૦૦૭-૦૮ અંતર્ગત પંચમહાલ જિલ્લાની ર૩૪૪ પ્રાથમિક શાળાઓ ૪૧૩ માઘ્યમિક શાળાઓ અને આંગણવાડીના બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં કુલ નોંધાયેલ બાળકો ૫,૧૬,૫૧૧ પૈકી ૪,૫૩,ર૦૦ બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં સ્થળ ઉ૫ર ૪૦,ર૦૮ બાળકોની તપાસ અને ૧૯૩ર બાળકોની સંદર્ભ સેવામાં મોકલવામાં આવેલ છે. જેમાં ૬ર હદય, ૧૦ કિડની અને ૪ કેન્સરના દર્દી મળી આવેલ છે. અને ર૭૩૧ બાળકોને ચશ્મા આ૫વામાં આવેલ છે. અને જિલ્લાના ૪ હદયના દર્દીઓને રાજય બહાર સરકારશ્રીના ખર્ચે ખાસ સારવાર માટે મોકલવામાં આવેલ છે.