પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામુ

આરોગ્ય શાખા,જિલ્લા પંચાયત,

ગોધરા.

મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીડો. પી.કે. શ્રીવાસ્‍તવ (ઇન્ચાર્જ)
ફોન નંબર૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૬૯
શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)
ડો. પી.કે. શ્રીવાસ્‍તવ (ઇન્ચાર્જ)અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૬૯
શ્રી.એન.એ.પટેલ વહીવટી અધિકારી કુટુંબ કલ્‍યાણ ૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૬૯