પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆંકડાશાખા
શાખાનું સરનામુઆંકડાશાખા,જિલ્લા પંચાયત, ગોધરા.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી બી.કે.પટેલ , જીલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી,(વર્ગ-૧)
ફોન નંબર૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૫૪
શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ નંબર:
શ્રી.બી.કે.૫ટેલજીલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી,(વર્ગ-૧) ૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૫૪ ૯૪૨૭૩૧૯૬૬૧