પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામઆંકડાશાખા
શાખાનું સરનામુઆંકડાશાખા,જિલ્લા પંચાયત, ગોધરા.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી એસ.જે.ડામોર (ઇન્ચાર્જ)
ફોન નંબર૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૫૪

શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ નંબર:
શ્રી એસ.જે.ડામોર (ઇન્ચાર્જ)જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૫૪