પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાજન્મ મરણની નોંધણી

જન્મ મરણની માહિતી માટે જાન્યુઆરી - ૨૦૧૩ થી ડીસેમ્બર - ૨૦૧૩

અ.નં.તાલુકાનું નામજન્મમરણમૃત જન્મ
પુરૂષસ્ત્રીકુલપુરૂષસ્ત્રીકુલપુરૂષસ્ત્રીકુલ
ઘોઘંબા૧૬૫૯૧૫૪૫૩૨૦૪૪૬૧૧૯૧૬૫૨
ગોધરા૬૭૨૦૬૧૧૩૧૨૮૩૩૧૫૮૮૯૪૦૨૫૨૮૧૧૦૯૯૨૦૯
હાલોલ૨૬૫૯૨૩૪૯૫૦૦૮૫૩૮૨૮૫૮૨૩૧૦૧૮
જાંબુધોડા૩૧૯૨૯૫૬૧૪૧૦૭૬૬૧૭૩
કડાણા૪૦૨૩૩૯૭૪૧૧૪૫૧૦૪૨૪૯
કાલોલ૨૪૧૭૨૨૩૯૪૬૫૬૩૨૦૨૦૧૫૨૧૫૭૩૫૯૨
ખાનપુર૨૬૫૨૪૪૫૦૯૧૫૮૬૫૨૨૩
લુણાવાડા૬૨૫૬૫૪૩૫૧૧૬૯૧૩૩૬૨૧૨૫૪૮૧૩૫૧૧૫૨૫૦
મોરવા (હ)૧૬૨૧૧૫૦૭૩૧૨૮૪૬૯૨૧૦૬૭૯
૧૦સંતરામપુર૬૪૦૨૫૭૭૧૧૨૧૭૩૨૧૧૧૧૩૩૨૪૬૫૭૮૧૪૩
૧૧શહેરા૩૧૦૧૨૮૬૪૫૯૬૫૯૭૭૪૧૯૧૩૯૬૩૮૩૪૭૨
કુલ૩૧૮૨૧૨૮૭૦૧૬૦૫૨૨૫૩૧૦૨૮૦૬૮૧૧૬૪૧૫૩૬૯૭૮૪