પંચાયત વિભાગ

સંપર્ક

મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

 
સરનામું :   જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત,
પંચમહાલ.
ફોન નં :   ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૭
ફેકસ નં :   ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૫૦