પંચાયત વિભાગ

pramukh


મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત

પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત


શ્રીમતી કેતુબેન એમ દેસાઈ
શ્રીમતી કેતુબેન એમ દેસાઈ
હોદો:
પ્રમુખ, જિલ્લા પંચાયત પંચમહાલ
સ૨નામું:
પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત પંચમહાલ
ફોન નં:
૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૫૫