પંચાયત વિભાગ

pramukh

મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત

પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત


પ્રમુખશ્રી
શ્રી રાજપાલસિંહ મહેન્દ્રસિંહ જાદવ
હોદો:
પ્રમુખ, જિલ્લા પંચાયત પંચમહાલ
સ૨નામું:
પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત પંચમહાલ
ફોન નં:
૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૫૫