પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ.નં.અધિકારીનું નામઅધિકારીનો હોદ્દોકોડફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ
શ્રી વિજયસિંહ એ. વાઘેલા(આઇ.એ.એસ.)જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૭૯૯૭૮૪૦૬૨૪૨
શ્રી એન. એલ.પાંડોરડાયરેકટરશ્રી ડી.આર.ડી.એ.૦ર૬૭ર૨૫૩૩૯૧૯૪૨૭૬૧૯૮૦૧
ડો. પી.કે. શ્રીવાસ્‍તવ (ઇન્ચાર્જ)મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૭૭૫૬૭૮૯૩૩૦૦
ડો. શ્રી વાસ્‍તવઈ.ચા. અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૯૭૫૬૭૮૯૩૪૦૦
શ્રી એચ.એમ.ચાવડા નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ)૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૨૭૫૬૭૦૧૮૦૩૦
શ્રી આર.કે. રાજનનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ)૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૦, ૨૫૩૩૬૧૯૮૭૯૫૨૭૭૪૩
શ્રી બી.કે.પટેલજિલ્‍લા આંકડા અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૪૯૪૨૭૩૧૯૬૬૧
શ્રી આર.એમ.વસાવાકાર્યપાલક ઈજનેર બાંધકામ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૧૯૮૨૫૪૭૪૩૯૯
ર્ડા. પી. કે.શ્રીવાસ્‍તવઆર.સી.એચ. અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૭૭૫૬૭૮૯૩૪૦૦
૧૦શ્રી વી.એસ.વાળંદજિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૧, ૨૫૩૩૧૩૯૮૨૫૧૮૪૨૭૬
૧૧શ્રીમતિ અર્ચનાબેન ચૌધરીજિલ્‍લા પ્રા.શિક્ષણાધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૫૯૮૯૮૪૨૮૧૬૩, ૮૫૧૧૧૬૦૭૦૧
૧૨શ્રી આર.જી.અગ્રવાલકાર્યપાલક ઈજનેર નાની સિંચાઈ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૮૯૮૨૫૫૯૬૦૦૨
૧૩શ્રી એન.એ.પટેલવહીવટી અધિકારી કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૯૭૫૬૭૮૯૩૪૦૦
૧૪શ્રીમતિ સી.એન.વોરાઆર્યુવૈદીક અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૭૯૪૨૯૨૯૨૦૫૦
૧૫શ્રી બી.સી.રાણાહિસાબી અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૮, ૨૫૩૩૬૩-
૧૬શ્રી બી.સી.રાણા (ઇન્ચાર્જ)આંતરિક અન્‍વેષણ અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૫૯૮૯૮૦૧૨૨૯૫
૧૭શ્રી પી.એમ.વસાવાહિસાબી અધિકારી શિક્ષણ શાખા૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૫૯૪૨૮૪૪૩૫૫૩
૧૮શ્રી.એન.એ.પટેલ (ઇ.ચા.)મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર સહકાર૦ર૬૭ર૨૫૩૩૪૬-
૧૯શ્રી જે.એન.વર્માસમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૯-
૨૦ર્ડા. એસ.એન.ઠાકોરનિયામકશ્રી પશુપાલન૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૯૯૯૭૯૯૮૯૨૫૦
૨૧ર્ડા. એ.એમ. ગીતેલીમદદનીશ નિયામકશ્રી પશુપાલન૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૯૯૪૨૭૪૦૭૮૩૫
૨૨શ્રી એન.એલ.પાંડોર (ઇ.ચા.)નાયબ નિયામક વોટરશેડ૦ર૬૭ર૨૫૩૮૬૬૯૬૮૭૬૪૦૧૬૧
૨૩ર્ડા.બી. કે. પટેલએડેમીક મેડીકલ ઓફીસર૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૭૭૫૬૭૮૯૩૮૦૦
૨૪ર્ડા.બી. કે. પટેલ (ઇ.ચા.)મેલેરીયા અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૯૫૭૫૬૭૮૯૩૧૦૦
૨૫શ્રી જે. કે. ઠાકોરપીએ ટુ ડીડીઓ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૭૭૫૬૭૮૯૩૨૦૦
૨૬કુ.એમ.એ.દવેપ્રોગ્રામ ઓફીસર આઈસીડીએસ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૨૯૯૭૯૪૧૯૧૯૭
૨૭શ્રીમતી સી.પી.પરમારનાયબ જિલ્‍લા પ્રા.શિક્ષણાધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૫૭૫૭૩૦૨૭૨૦૦