પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ.નં.અધિકારીનું નામઅધિકારીનો હોદ્દોકોડફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ
શ્રી એ.જે.શાહ (આઇ.એ.એસ.)જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૭૯૯૭૮૪૦૬૨૪૨
શ્રી આર.પી.ચૌધરીડાયરેકટરશ્રી ડી.આર.ડી.એ.૦ર૬૭ર૨૫૩૩૯૧૯૪૨૭૬૧૯૮૦૧
૦ર૬૭ર૨૫૩૩૯૨૯૭૨૭૭૮૩૫૧૫
ર્ડા. એસ.જી.જૈનમુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૭૭૫૬૭૮૯૩૬૦૦
ર્ડા. એસ.જી.જૈન (ઇન્ચાર્જ)અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૯૭૫૬૭૮૯૩૬૦૦
શ્રી આર.કે. રાજનનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ)૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૨૭૫૬૭૦૧૮૦૩૦
શ્રી વી.જી.ભાભોરનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ)૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૦,
૨૫૩૩૬૧
૯૮૯૮૭૫૭૧૯૯
શ્રી એ.પી.રાવલ (ઇન્ચાર્જ)જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૪૯૦૬૭૩૫૫૬૫૫
શ્રી સી.એન.રાઠવાકાર્યપાલક ઈજનેર બાંધકામ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૧૯૫૩૭૨૭૪૫૩૫
૯૪૨૭૦૬૬૯૩૮
ર્ડા. પી. કે.શ્રીવાસ્‍તવઆર.સી.એચ. અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૭૭૫૬૭૮૯૩૪૦૦
૧૦શ્રી જે.ડી.ચારેલજિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૧,૯૭૨૭૭૧૧૬૮૧
૨૫૩૩૧૩૯૭૨૬૯૯૨૭૬૭

૯૯૦૪૧૩૩૪૯૫
૧૧શ્રીમતિ અર્ચના ચૌધરીજિલ્‍લા પ્રા.શિક્ષણાધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૫૯૮૯૮૪૨૮૧૬૩,
૮૫૧૧૧૬૦૭૦૧
૧૨શ્રી આર.એલ.પટેલ (ઇન્ચાર્જ)કાર્યપાલક ઈજનેર નાની સિંચાઈ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૮૮૧૪૧૫૭૬૧૬૧
૧૩શ્રી આર.પી.કટારાવહીવટી અધિકારી આરોગ્ય શાખા૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૯૭૫૬૭૮૯૪૪૦૦
૧૪શ્રી એન.એ.પટેલવહીવટી અધિકારી કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૯૭૫૬૭૮૯૪૬૦૦
૧૫ર્ડા.એમ.એન.શેઠ (ઇન્ચાર્જ)આર્યુવૈદીક અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૭૮૨૩૮૧૬૮૮૩૬
૧૬શ્રી પી.એમ.વસાવા (ઇન્ચાર્જ)હિસાબી અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૮૯૪૨૮૪૪૩૫૫૩
૨૫૩૩૬૩
૧૭કુ.ખુશ્બુબેન એસ.કટારાઆંતરિક અન્‍વેષણ અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૫૮૧૨૮૬૦૦૨૩૪
૧૮શ્રી પી.એમ.વસાવાહિસાબી અધિકારી શિક્ષણ શાખા૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૫૯૪૨૮૪૪૩૫૫૩
૧૯શ્રી એન.એ.પટેલ (ઇન્ચાર્જ)મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર સહકાર૦ર૬૭ર૨૫૩૩૪૬૭૫૬૭૮૯૪૬૦૦
૨૦શ્રી જે.એન.વર્માસમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૯૯૭૩૭૯૦૩૪૮૪
૨૧ર્ડા. એસ.એન.ઠાકોરનાયબ નિયામકશ્રી પશુપાલન૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૯૯૯૭૯૯૮૯૨૫૦
૨૨ર્ડા. એ.એમ.ગીતેલીમદદનીશ નિયામકશ્રી પશુપાલન૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૯૯૪૨૭૪૦૭૮૩૫
૨૩શ્રી આર.પી.ચૌધરી (ઇ.ચા.)નાયબ નિયામક વોટરશેડ૦ર૬૭ર૨૫૩૮૬૬૯૬૮૭૬૪૦૧૬૧
૨૪ર્ડા.બી.કે.પટેલએડેમીક મેડીકલ ઓફીસર૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૭૭૫૬૭૮૯૩૮૦૦
૨૫ર્ડા.કાર્તિક આર.શાહ (ઇન્ચાર્જ.)મેલેરીયા અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૯૫૭૫૬૭૮૯૪૧૦૦
૨૬ર્ડા. પી. કે.શ્રીવાસ્‍તવ(ઇન્ચાર્જ)પ્રોગ્રામ ઓફીસરઆઈસીડીએસ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૨૭૫૬૭૮૯૩૪૦૦
૨૭શ્રી એસ.એલ.પટેલનાયબ જિલ્‍લા પ્રા.શિક્ષણાધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૫૯૪૨૭૦૭૭૭૦૮
૨૮શ્રી જે. કે. ઠાકોરપીએ ટુ ડીડીઓ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૭૭૫૬૭૮૯૩૨૦૦
૨૯શ્રી રમેશભાઇ સોલંકીપીએ ટુ પ્રમુખશ્રી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૫૯૪૨૭૩૦૯૪૧૪