પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ.નં.અધિકારીનું નામઅધિકારીનો હોદ્દોકોડફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ
શ્રી એ.જે.શાહ (આઇ.એ.એસ.)જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૭૯૯૭૮૪૦૬૨૪૨
શ્રી આર.પી.ચૌધરીડાયરેકટરશ્રી ડી.આર.ડી.એ.૦ર૬૭ર૨૫૩૩૯૧૯૪૨૭૬૧૯૮૦૧
૦ર૬૭ર૨૫૩૩૯૨૯૭૨૭૭૮૩૫૧૫
ર્ડા. એસ.જે.મોડમુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૦ર૬૭ર૨૫૦૬૬૮૭૫૬૭૮૯૩૩૦૦
ર્ડા. એસ.જી.જૈનઅધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૦૬૬૮૭૫૬૭૮૯૩૬૦૦
શ્રી સી.ડી.રાઠવાનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ)૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૨૯૭૧૨૩૯૭૭૨૭
શ્રી આર.કે. રાજનનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ)૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૦, ૭૫૬૭૦૧૮૦૩૦
૨૫૩૩૬૧
શ્રી એ.પી.રાવલ (ઇન્ચાર્જ)જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૪૯૦૬૭૩૫૫૬૫૫
શ્રી સી.એન.રાઠવાકાર્યપાલક ઈજનેર બાંધકામ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૧૯૫૩૭૨૭૪૫૩૫
૯૪૨૭૦૬૬૯૩૮
ર્ડા. પી. કે.શ્રીવાસ્‍તવઆર.સી.એચ. અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૭૭૫૬૭૮૯૩૪૦૦
૧૦શ્રી જે.ડી.ચારેલજિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૧,૯૯૦૪૧૩૩૪૯૫
૨૫૩૩૧૩ 
૧૧શ્રી વી.એમ.પટેલજિલ્‍લા પ્રા.શિક્ષણાધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૬૯૨૨૮૪૭૦૫૯૭
૧૨શ્રી ડી.ડી.પટેલ (ઇન્ચાર્જ)કાર્યપાલક ઈજનેર નાની સિંચાઈ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૮૯૪૨૬૫૭૫૯૮૫
૧૩શ્રી આર.પી.કટારાવહીવટી અધિકારી આરોગ્ય શાખા૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૯૭૫૬૭૮૯૪૪૦૦
૧૪શ્રી એન.એ.પટેલવહીવટી અધિકારી કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૯૭૫૬૭૮૯૪૬૦૦
૧૫ર્ડા.એમ.એન.શેઠ (ઇન્ચાર્જ)આર્યુવૈદીક અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૭૮૨૩૮૧૬૮૮૩૬
૧૬કુ.ખુશ્બુબેન એસ.કટારા (ઇન્ચાર્જ)હિસાબી અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૮૮૧૨૮૬૦૦૨૩૪
૨૫૩૩૬૩
૧૭કુ.ખુશ્બુબેન એસ.કટારાઆંતરિક અન્‍વેષણ અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૫૮૧૨૮૬૦૦૨૩૪
૧૮શ્રી કે.એસ.હઠીલા (ઇન્ચાર્જ)હિસાબી અધિકારી શિક્ષણશાખા૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૬૯૪૨૬૫૩૨૦૨૪
૧૯શ્રી કે.ડી શેઠ (ઇન્ચાર્જ)મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર સહકાર૦ર૬૭ર૨૫૩૩૪૬૯૯૭૮૧૭૫૩૭૮
૨૦શ્રી જે.એન.વર્માસમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૯૯૭૩૭૯૦૩૪૮૪
૨૧ર્ડા. જે.એમ.પટેલ(ઇ.ચા.)નાયબ નિયામકશ્રી પશુપાલન૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૯૯૪૨૬૧૭૯૨૯૩
૨૨ર્ડા.એસ.એમ.બામણીયા (ઇ.ચા.)મદદનીશ નિયામકશ્રી પશુપાલન૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૯૯૭૨૫૭૭૨૧૭૮
૨૩શ્રી આર.પી.ચૌધરી (ઇ.ચા.)નાયબ નિયામક વોટરશેડ૦ર૬૭ર૨૫૩૮૬૬૯૬૮૭૬૪૦૧૬૧
૨૪ર્ડા.બી.કે.પટેલએડેમીક મેડીકલ ઓફીસર૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૭૭૫૬૭૮૯૩૮૦૦
૨૫ર્ડા. બી.કે.પટેલ(ઇન્ચાર્જ.)મેલેરીયા અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૯૫૭૫૬૭૮૯૪૧૦૦
૨૬ભારતીબેન જે. રાવલપ્રોગ્રામ ઓફીસર આઈસીડીએસ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૨૯૪૨૬૭૮૨૨૨૪
૨૭શ્રી એસ.એલ.પટેલનાયબ જિલ્‍લા પ્રા.શિક્ષણાધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૬૯૪૨૭૦૭૭૭૦૮