પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ.નં.અધિકારીનું નામઅધિકારીનો હોદ્દોકોડફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ
શ્રી કિરણ બી.ઝવેરી(આઇ.એ.એસ.)જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૭૯૯૭૮૪૦૬૨૪૨
શ્રી આર.પી.ચૌધરીડાયરેકટરશ્રી ડી.આર.ડી.એ.૦ર૬૭ર૨૫૩૩૯૧૯૪૨૭૬૧૯૮૦૧
૦ર૬૭ર૨૫૩૩૯૨૯૭૨૭૭૮૩૫૧૫
ર્ડા. એસ.જી.જૈનમુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૭૭૫૬૭૮૯૩૬૦૦
ર્ડા. એસ.જી.જૈન (ઇન્ચાર્જ)ઈ.ચા. અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૯૭૫૬૭૮૯૩૬૦૦
શ્રી આર.કે. રાજનનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ)૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૨૭૫૬૭૦૧૮૦૩૦
શ્રી વી.જી.ભાભોરનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ)૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૦,૯૮૯૮૭૫૭૧૯૯
૨૫૩૩૬૧
શ્રી એસ.જે.ડામોર (ઇન્ચાર્જ)જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૪૭૦૬૯૮૫૩૩૫૯
શ્રી સી.એન.રાઠવાકાર્યપાલક ઈજનેર બાંધકામ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૧૯૫૩૭૨૭૪૫૩૫
૯૪૨૭૦૬૬૯૩૮
ર્ડા. પી. કે.શ્રીવાસ્‍તવઆર.સી.એચ. અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૭૭૫૬૭૮૯૩૪૦૦
૧૦શ્રી જે.ડી.ચારેલજિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૧,૯૭૨૭૭૧૧૬૮૧
૨૫૩૩૧૩૯૭૨૬૯૯૨૭૬૭

૯૯૦૪૧૩૩૪૯૫
૧૧શ્રીમતિ અર્ચના ચૌધરીજિલ્‍લા પ્રા.શિક્ષણાધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૫૯૮૯૮૪૨૮૧૬૩,
૮૫૧૧૧૬૦૭૦૧
૧૨શ્રી વી.એન.શાહ(ઇન્ચાર્જ)કાર્યપાલક ઈજનેર નાની સિંચાઈ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૮૯૪૨૭૬૧૨૮૩૨
૧૩ર્ડા. એસ.જી.જૈન(ઇન્ચાર્જ)વહીવટી અધિકારી કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૯૯૪૨૭૬૧૨૮૩૨
૧૪ર્ડા.એમ.એન.શેઠ( ઇન્ચાર્જ)આર્યુવૈદીક અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૭૮૨૩૮૧૬૮૮૩૬
૧૫શ્રી બી.સી.રાણાહિસાબી અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૮,૯૮૭૯૨૯૬૭૮૦
૨૫૩૩૬૩
૧૬શ્રી બી.સી.રાણા(ઇન્ચાર્જ)આંતરિક અન્‍વેષણ અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૫૯૮૭૯૨૯૬૭૮૦
૧૭શ્રી પી.એમ.વસાવાહિસાબી અધિકારી શિક્ષણ શાખા૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૫૯૪૨૮૪૪૩૫૫૩
૧૮શ્રી એસ.જે.ડામોરમદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર સહકાર૦ર૬૭ર૨૫૩૩૪૬૭૦૬૯૮૫૩૩૫૯
૧૯શ્રી જે.એન.વર્માસમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૯૯૭૩૭૯૦૩૪૮૪
૨૦ર્ડા. એસ.એન.ઠાકોરનિયામકશ્રી પશુપાલન૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૯૯૯૭૯૯૮૯૨૫૦
૨૧ર્ડા. એ.એમ. ગીતેલીમદદનીશ નિયામકશ્રી પશુપાલન૦ર૬૭ર૨૫૩૩૮૯૯૪૨૭૪૦૭૮૩૫
૨૨શ્રી આર.પી.ચૌધરી (ઇ.ચા.)નાયબ નિયામક વોટરશેડ૦ર૬૭ર૨૫૩૮૬૬૯૬૮૭૬૪૦૧૬૧
૨૩ર્ડા.બી. કે. પટેલએડેમીક મેડીકલ ઓફીસર૦ર૬૭ર૨૫૩૩૬૭૭૫૬૭૮૯૩૮૦૦
૨૪ર્ડા.કાર્તિક આર. શાહ (ઇન્ચાર્જ.)મેલેરીયા અધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૯૫૭૫૬૭૮૯૪૧૦૦
૨૫કુ.એમ.એ.દવેપ્રોગ્રામ ઓફીસર આઈસીડીએસ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૨૯૯૭૯૪૧૯૧૯૭
૨૬શ્રી એચ.એમ.રાણાનાયબ જિલ્‍લા પ્રા.શિક્ષણાધિકારી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૫૯૯૭૯૩૫૬૦૩૫
૨૭શ્રી જે. કે. ઠાકોરપીએ ટુ ડીડીઓ૦ર૬૭ર૨૫૩૩૭૭૭૫૬૭૮૯૩૨૦૦
૨૮શ્રી રમેશભાઇ સોલંકીપીએ ટુ પ્રમુખશ્રી૦ર૬૭ર૨૫૩૩૫૫૯૪૨૭૩૦૯૪૧૪