પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


શ્રી કે.બી.ઝવેરી (આઇ.એ.એસ.) , જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી
ડી.ડી.ઓ.નું નામ:શ્રી કે.બી.ઝવેરી (આઇ.એ.એસ.)
ડી.ડી.ઓ.નું સ૨નામું:પંચમહાલ જિલ્લા પંચાયત,
ફોન નંબ૨:૦૨૬૭૨/૨૫૩૩૭૭
ઈ-મેલ:ddo-pan@gujarat.gov.in