પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી
ડી.ડી.ઓ.નું નામ:શ્રી એ. જે. શાહ (આઇ.એ.એસ.)
ડી.ડી.ઓ.નું સ૨નામું:પંચમહાલ જિલ્લા પંચાયત,
ફોન નંબ૨:૦૨૬૭૨/૨૫૩૩૭૭
ઈ-મેલ:ddo-pan@gujarat.gov.in