પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા જિલ્‍લા કક્ષા ખેતીવાડી શાખા તા.૧/ર/૧૮ ની સ્‍થિતિ

જિલ્‍લા કક્ષા ખેતીવાડી શાખા તા.૧/ર/૧૮ ની સ્‍થિતિ

અ.નં.જિલ્‍લો/ તાલુકોહોદૃોનામટેલીફોન નંબર
પંચમહાલજિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રીશ્રી જે.ડી.ચારેલ૯૯૦૪૧૩૩૪૯૫
ખેતી અધિકારશ્રીશ્રી એમ.એલ.તાવીયાડ૯૭૧૨૬૭૧૪૪૪
નાયબ ચીટનીશ----
નાયબ હિસાબનીશ----
સી.કલાર્કશ્રી એન.ડી.ભટૃ૮૧૪૦૮૦૮૧૫૪
સી.કલાર્કશ્રી જે.એસ.પટેલ૯૪૨૬૫૮૧૭૦૯
જુ.કલાર્કશ્રીમતિ આર.એચ.પરમાર૯૭૨૬૨૪૩૧૮૫
જુ.કલાર્કકુ. યુ.બી.ચૌહાણ૯૭૨૭૫૨૦૫૨૯
વિ.અ.ખેતીશ્રી ડી.પી.વણકર૯૮૯૮૨૫૩૨૭૧
૧૦વિ.અ.ખેતી----
૧૧ડ્રાઈવર----
૧૨પટાવાળાશ્રી જે.એસ.બારીઆ૭૫૬૭૫૨૯૨૯૭
૧૩પટાવાળાશ્રી પી.ડી.વણકર૯૭૨૪૧૯૫૧૬૮
૧૪પટાવાળા----