પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચમહાલ જિલ્લાની જન્મ-મરણ તેમજ મૃત જન્મની માહિતી વર્ષ-૨૦૧૬

પંચમહાલ જિલ્લાની જન્મ-મરણ તેમજ મૃત જન્મની માહિતી વર્ષ-૨૦૧૬

અ.નં.તાલુકાનુ નામ જન્મમરણ મ્રુત જન્મ
પુરુષસ્ત્રીકુલપુરુષસ્ત્રીકુલપુરુષસ્ત્રીકુલ
1ગોધરા8174733015504226514043669103100203
2કાલોલ23332123445612256751900372764
3ઘોઘંબા2089187039596335141147000
4હાલોલ 3122284759699278001727422466
5મોરવા(હ)2261210743686444831127000
6શહેરા25362375491110435021545231942
7જાંબુઘોડા2221954176363126000
કુલ2073718847395846800444111241205170375