પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠઇ-સીટીઝનઅરજી પત્રકો

અરજી પત્રકો

અહી કલિક કરોડોમીસાઇલ પ્રમાણપત્ર મેળવવા બાબત.
અહી કલિક કરોઆવકનો દાખલો આપવા બાબત.
અહી કલિક કરોધાર્મિક અને લઘુમતી લઘુમતીઅંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત.
અહી કલિક કરોઉન્નત વર્ગમાં સમાવિષ્ટ થતા નથી તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત.
અહી કલિક કરોઆવક અંગેનું મેળવવા માટેનું પ્રમાણપત્ર
અહી કલિક કરોસંકટમોચન
અહી કલિક કરોનિરાધાર,વૃધ્ધો અને અંપગોને આર્થિક સહાય યોજના
અહી કલિક કરોનવુ બારરેકોર્ડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે( નમુના નં.૨)
અહી કલિક કરોનવુ બારરેકોર્ડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે( નમુના નં.૫)
અહી કલિક કરો.સોલ્વનસી સર્ટીફિકેટ મેળવવા બાબત.
અહી કલિક કરોધાર્મિક અને ભાષાકિય લઘુમતી અંગેનું પ્રમાણપત્ર
અહી કલિક કરોઉન્નત વર્ગમાં સમાવિષ્ટ થતા નથી નથીતેઅંગેનો દાખલો આપવા બાબત.
અહી કલિક કરોચાલુ કૌટુંબિક રેશનકાર્ડમા નામ ઉમેર​વા માટેનું અરજી ફોર્મ (વિનામુલ્યે)
અહી કલિક કરોચાલુ કૌટુંબિક રેશનકાર્ડમાથી નામ કમી કરાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ (વિનામુલ્યે)
અહી કલિક કરોનવા બારકોરડેડ રેશનકાર્ડમા સુધારો કરાવ​વા બાબત
અહી કલિક કરોવિધ​વા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળ​વ​વા અંગે અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરોવારસાઇ પ્રમાણપત્ર આપ​વા બાબતનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરોડુપ્લિકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું ફોર્મ