પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંતરિક અન્‍વેષણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આંતરિક અન્‍વેષણ શાખા
શાખાનું સરનામું આંતરિક અન્‍વેષણ અઘિકારીશ્રી ,જિલ્લા પંચાયત પંચમહાલ ગોઘરા, સિવીલ લાઈન રોડ - ૩૮૯૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી પી.એમ.વસાવા, આંતરિક અન્‍વેષણ અઘિકારીશ્રી ,જિલ્લા પંચાયત પંચમહાલ
ફોન નંબરર૬૭ર-૨૫૩૩૬૫
મોબાઇલ નંબર-
ફેકસ નંબર -
ઇન્ટર કોમ નંબર -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી પી.એમ. વસાવાઆંતરિક અન્‍વેષણ અધિકારી૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૬૫-૯૪૨૮૪૪૩૫૫૩