પંચાયત વિભાગ

આંતરિક અન્‍વેષણ

મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંતરિક અન્‍વેષણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આંતરિક અન્‍વેષણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત,પંચમહાલ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી બી.સી.રાણા (ઇન્ચાર્જ), આંતરિક અન્‍વેષણ અધિકારી
ફોન નંબર૦ર૬૭ર - ૨૫૩૩૬૫
મોબાઇલ નંબર૯૪૨૯૨૯૨૦૫૦
ફેકસ નંબર પી.પી. ૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૭૩
ઇન્ટર કોમ નંબર ૩૫૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી બી.સી.રાણા (ઇન્ચાર્જ)આંતરિક અન્‍વેષણ અધિકારી૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૬૫૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૫૭૯૮૯૮૦૧૨૨૯૫