પંચાયત વિભાગ

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટેગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી


અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
ઘોઘંબા
ગોધરા
હાલોલ
જાંબુધોડા
કડાણા
કાલોલ
ખાનપુર
લુણાવાડા
મોરવા(હડફ)
૧૦ સંતરામપુર
૧૧ શહેરા