પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા બેનોર પેટા વિભાગ તા.૧/ર/૧૮ ની સ્‍થિતિ

બેનોર પેટા વિભાગ તા.૧/ર/૧૮ ની સ્‍થિતિ

અ.નં.જિલ્‍લો/ તાલુકોહોદૃોનામટેલીફોન નંબર
પંચમહાલમદદનિશ ખેતી નિયામકશ્રી----
શહેરાવિ.અ.ખેતીશ્રી એચ.પી.પટેલ૯૯૨૫૭૮૧૭૭૩
કાલોલવિ.અ.ખેતીશ્રી આઈ.એચ.સોલંકી૯૮૯૮૮૩૧૪૬૦
હાલોલવિ.અ.ખેતીશ્રી ડી.પી.બરજોડ૯૭૨૫૯૦૬૭૫૧
મોરવા(હ)વિ.અ.ખેતી----
ઘોઘંબાવિ.અ.ખેતી----
જાંબુઘોડાવિ.અ.ખેતી----
ઘોઘંબાગ્રામસેવકશ્રી જે.કે.રાઠવા૯૯૭૯૧૬૩૭૯૩
કોઠાયડીગ્રામસેવકશ્રી એ.બી.પટેલ૯૦૯૯૬૮૧૧૯૩
૧૦ગોદલીગ્રામસેવકશ્રી જે.આર.ચાવડા૯૭૧૨૪૫૩૬૯૪
૧૧પાધોરાગ્રામસેવકશ્રી જી.વી.રાઠવા૯૦૯૯૩૮૮૦૫૩
૧૨કાનપુરગ્રામસેવકશ્રી એન.સી.બારીઆ૯૯૭૮૨૮૭૩૫૧
૧૩બાકરોલગ્રામસેવકશ્રી એ.પી.ચંદાણા૯૯૭૯૩૮૧૪૩૯
૧૪સીમલીયાગ્રામસેવકશ્રી એમ.પી.બારીઆ૯૮૯૮૨૩૪૪૨૯
૧૫રણજીતનગરગ્રામસેવકશ્રી કે.પી.બારીઆ૯૬૩૮૬૧૩૧૬૬
૧૬ગજાપુરા(કાટું)ગ્રામસેવકકુ.ડી.આર.બારીઆ૭૬૨૧૯૮૮૪૭૨
૧૭પાલ્‍લાગ્રામસેવકશ્રી એ.વી.રાઠવા૭૮૭૪૬૬૨૩૪૩
૧૮રતનપુર(કાં)ગ્રામસેવકશ્રી જી.કે.પરમાર૯૪૨૭૩૯૫૭૫૬
૧૯આંગળીયાગ્રામસેવકશ્રી બી.એમ.બારીઆ૯૯૯૮૬૪૨૬૧૬
૨૦નદીસરગ્રામસેવકશ્રી ટી.આર.પરમાર૯૬૩૮૭૦૧૮૦૮
૨૧કલ્‍યાણાગ્રામસેવકશ્રી પી.આઈ.રાવલ૯૭૩૭૪૭૩૦૦૮
૨૨ગોલ્‍લાવગ્રામસેવકશ્રી વી.આર.પટેલ૯૫૩૭૨૭૭૧૧૧
૨૩બોડીદ્રા(બુ)ગ્રામસેવકશ્રી એચ.ડી.બારીઆ૭૫૬૭૩૯૫૫૪૨
૨૪ચંચેલાવગ્રામસેવકશ્રી પી.એચ.પાંડોર૯૭૨૬૩૩૬૯૧૯
૨૫મહેલોલગ્રામસેવકશ્રી આર.એલ. આમલીયાર૯૦૯૯૨૩૦૦૦૭
૨૬સાંપાગ્રામસેવકશ્રી સી.એસ.નીસરતા૮૧૪૧૩૬૭૭૮૮
૨૭જીતપુરાગ્રામસેવકશ્રી એચ.જે.ચૌહાણ૯૯૭૮૨૪૦૭૦૭
૨૮ઓરવાડાગ્રામસેવકશ્રીમતી એસ.આર. બામણીયા૯૮૨૫૯૫૦૯૯૧
૨૯ધાણીત્રાગ્રામસેવકશ્રીમતી આર.ડી.પટેલ૯૯૧૩૪૭૬૩૮૬
૩૦કાંકણપુરાગ્રામસેવકશ્રીમતી કે.એસ.ચાવડા૭૦૪૮૪૯૪૮૯૧
૩૧ધનોલગ્રામસેવકશ્રીમતી વી.આર.પટેલ૯૫૮૬૦૨૮૬૬૬
૩૨ગોધરાગ્રામસેવકશ્રીમતિ એસ.બી.પટેલ
૩૩ડેરોલગ્રામસેવકશ્રી જે.એસ.રાઠોડ૭૫૭૩૯૨૫૪૪૦
૩૪મલાવગ્રામસેવકશ્રી વી.એસ.પટેલ૯૬૩૮૦૦૫૪૬૫
૩૫કરોલીગ્રામસેવકશ્રી સી.વી.પટેલ૯૬૩૮૬૬૦૪૭૫
૩૬અડાદરાગ્રામસેવકશ્રી એચ.જી.ગોહિલ૯૭૨૪૯૦૯૭૦૬
૩૭વેજલપુરગ્રામસેવકશ્રી જી.આર.બારીઆ૯૯૦૯૦૯૯૭૦૭
૩૮બેઢીયાગ્રામસેવકશ્રી એમ.બી.રાઠવા૯૧૨૭૫૭૭૯૩૪
૩૯સણસોલીગ્રામસેવકશ્રી આર.એમ.રાઠવા૮૧૮૧૯૦૦૫૫૦
૪૦બાકરોલગ્રામસેવકશ્રીમતિ આર.જી.રાઠોડ૭૦૬૯૨૪૦૨૨૩
૪૧કાલોલગ્રામસેવકશ્રીમતિ એચ.આર.વાઘેલા૯૭૧૪૮૨૪૩૬૯
૪૨પીંગળીગ્રામસેવકશ્રી કે.એસ.ગરવાલ૯૯૧૩૧૧૮૪૦૦
૪૩દેલોલગ્રામસેવકશ્રી એચ.એચ.મછાર૯૭૧૨૪૬૭૭૪૬
૪૪વાવગ્રામસેવકશ્રી ડી.વી.પરમાર૯૭૨૭૧૪૩૫૭૫
૪૫જાંબુઘોડાગ્રામસેવકશ્રી આર.વી.રાઠવા૯૯૦૯૫૩૩૭૬૧
૪૬ડૂમાગ્રામસેવકશ્રીમતિ એસ.એ.રાઠવા૭૪૨૯૭૪૯૩૮૫
૪૭અણીયાદગ્રામસેવકશ્રી એચ.આર.પટેલ૯૭૨૫૯૦૬૭૫૧
૪૮શહેરાગ્રામસેવકશ્રી જે.એલ.પગોર૯૫૩૭૮૦૩૧૨૨
૪૯ઉજડાગ્રામસેવકશ્રી ડી.ટી.નિનામા૯૫૧૨૨૬૩૨૨૪
૫૦બીલીથાગ્રામસેવકશ્રી ડી.બી.ખાંટ૯૬૮૭૫૪૦૨૦૪
૫૧નાંદરવાગ્રામસેવકશ્રી કે.એચ.પાંડોર
૫૨પાદરડીગ્રામસેવકશ્રી કે.એન.પલાસ૭૮૭૪૮૭૫૫૭૩
૫૩સાજીવાવગ્રામસેવકશ્રી ડી.જે.પટેલીયા૭૫૬૭૪૯૪૬૫૩
૫૪હાંસેલાવગ્રામસેવકશ્રીમતિ આઈ.એલ.ડામોર૯૫૩૭૩૮૦૯૦૧
૫૫બાહી/ ધારાપુરગ્રામસેવકશ્રી કે.એફ.બારીઆ૯૪૨૯૦૫૨૯૦૭
૫૬સુરેલી/ ખાંડીયાગ્રામસેવકશ્રી એન.એસ.પરમાર૯૮૭૯૬૪૭૦૨૯
૫૭ચારીગ્રામસેવકશ્રી આર.એફ.રણા૯૪૨૯૮૪૬૧૨૮
૫૮મોરવા(રેણા)ગ્રામસેવકશ્રી સી.આર.મુનિયા૯૬૮૭૫૩૮૮૫
૫૯વાઘજીપુરગ્રામસેવકશ્રીમતિ એસ.એસ.બામણીયા૯૫૧૨૫૦૭૪૯૨
૬૦અરાદગ્રામસેવકશ્રી એ.એમ.પટેલ૯૯૯૮૬૭૧૫૬૦
૬૧હાલોલગ્રામસેવકશ્રી આર.બી.અસારી૯૪૨૮૧૯૮૯૨૨
૬૨રામેશરાગ્રામસેવકશ્રી આર.એસ.પટેલ૭૬૦૦૮૧૯૪૪૫
૬૩બાસ્‍કા/ ઘનસરગ્રામસેવકશ્રી આર.કે.પારગી૮૧૪૧૮૬૬૭૪૦
૬૪શિવરાજપુરગ્રામસેવકશ્રી ટી.પી.દેવરે૯૯૨૫૯૯૮૧૦૪
૬૫વાઘબોડગ્રામસેવકશ્રી એ.સી.રાઠવા૭૫૬૭૯૨૬૮૯૩
૬૬રજાયતાગ્રામસેવકશ્રી એલ.પી.પટેલ૯૯૭૯૬૯૬૬૨૩
૬૭મેત્રાલગ્રામસેવકશ્રી બી.એમ.ડામોર૮૪૬૯૨૭૩૬૩૭
૬૮મોરાગ્રામસેવકશ્રી ટી.બી.હઠીલા૯૯૧૩૨૭૭૯૭૪
૬૯કશનપુરગ્રામસેવકશ્રી આઈ.એલ.બારીઆ૯૭૨૬૮૭૪૮૮૧
૭૦સાલીયાગ્રામસેવકકુ. ડી.બી.વળવાઈ૮૨૩૮૦૪૦૩૯૬
૭૧વાડોદરગ્રામસેવકશ્રી એ.આર.ડામોર૮૯૮૦૫૨૦૫૨૦
૭૨મોરવા(હ)ગ્રામસેવકશ્રી જે.કે.ડામોર૮૪૬૯૨૫૨૩૪૧
૭૩ધારાપુરગ્રામસેવક----
૭૪બેનોર પેટા વિભાગસી.કલાર્કશ્રીમતી એસ.વી.નાઘોરા૯૦૯૯૬૯૬૦૮૨
૭૫બેનોર પેટા વિભાગજુ.કલાર્ક----
૭૬બેનોર પેટા વિભાગડ્રાઈવર----
૭૭બેનોર પેટા વિભાગપટાવાળા----