પંચાયત વિભાગ

અવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત GIF

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ધ્વારા યોજાયેલ રીવાઇઝડ ફાઇનલ સીલેકશન લીસ્ટ એન્ડ રીકમાન્ડેડ લીસ્ટ ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ ગ્રામ સેવક
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ધ્વારા યોજાયેલ રીવાઇઝડ ફાઇનલ સીલેકશન લીસ્ટ એન્ડ રીકમાન્ડેડ લીસ્ટ ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ ગ્રામ સેવક GIF

સ્‍વચ્‍છતાથોન / સ્‍વચ્‍છ ભારત હેકથોન - પ્રેસ નોટ
સ્‍વચ્‍છતાથોન / સ્‍વચ્‍છ ભારત હેકથોન - પ્રેસ નોટGIF

સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) સ્‍વચ્‍છતાથોન / સ્‍વચ્‍છ ભારત હેકથોન રજીસ્‍ટ્રેશન ફોર્મ
સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) સ્‍વચ્‍છતાથોન / સ્‍વચ્‍છ ભારત હેકથોન રજીસ્‍ટ્રેશન ફોર્મGIF

Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
11 Oct., 2017


Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
11 Oct., 2017