પંચાયત વિભાગ

અવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત GIF

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ધ્વારા યોજાયેલ રીવાઇઝડ ફાઇનલ સીલેકશન લીસ્ટ એન્ડ રીકમાન્ડેડ લીસ્ટ ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ ગ્રામ સેવક
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ધ્વારા યોજાયેલ રીવાઇઝડ ફાઇનલ સીલેકશન લીસ્ટ એન્ડ રીકમાન્ડેડ લીસ્ટ ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ ગ્રામ સેવક GIF

સ્‍વચ્‍છતાથોન / સ્‍વચ્‍છ ભારત હેકથોન - પ્રેસ નોટ
સ્‍વચ્‍છતાથોન / સ્‍વચ્‍છ ભારત હેકથોન - પ્રેસ નોટGIF

સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) સ્‍વચ્‍છતાથોન / સ્‍વચ્‍છ ભારત હેકથોન રજીસ્‍ટ્રેશન ફોર્મ
સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) સ્‍વચ્‍છતાથોન / સ્‍વચ્‍છ ભારત હેકથોન રજીસ્‍ટ્રેશન ફોર્મGIF

Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
11 Oct., 2017


Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
11 Oct., 2017